پرواز لحظه آخر مشهد به تهران

هواپیماییروزتاریخساعتقیمتقیمت با تخفیفظرفیت
زاگرسسه شنبه93/11/0722:151,200,0001,158,0006
زاگرسچهارشنبه93/11/0822:151,200,0001,158,0009
آتادوشنبه93/11/0622:401,250,0001,206,2505
زاگرسسه شنبه93/11/0713:301,250,0001,206,2509
آتاسه شنبه93/11/0722:401,250,0001,206,2509
زاگرسچهارشنبه93/11/0808:451,250,0001,206,2505
کيش ايرچهارشنبه93/11/0811:451,250,0001,206,2508
زاگرسچهارشنبه93/11/0813:301,250,0001,206,2509
زاگرسدوشنبه93/11/0619:001,300,0001,254,5009
کيش ايرسه شنبه93/11/0712:301,300,0001,254,5009
زاگرسسه شنبه93/11/0719:001,300,0001,254,5009
آتاسه شنبه93/11/0719:101,300,0001,254,5009
کاسپينسه شنبه93/11/0722:001,300,0001,254,5005
کاسپينچهارشنبه93/11/0813:451,300,0001,254,5009
کاسپينچهارشنبه93/11/0822:001,300,0001,254,5005
قشم ايرسه شنبه93/11/0713:551,350,0001,302,7505
آتاسه شنبه93/11/0718:401,350,0001,302,7508
کاسپينسه شنبه93/11/0713:451,400,0001,351,0009
زاگرسسه شنبه93/11/0721:451,400,0001,351,0009
قشم ايرچهارشنبه93/11/0813:551,400,0001,351,0005
تابانچهارشنبه93/11/0816:001,400,0001,351,0009
زاگرسچهارشنبه93/11/0818:301,400,0001,351,0009
زاگرسسه شنبه93/11/0714:301,450,0001,399,2509
زاگرسچهارشنبه93/11/0812:151,450,0001,399,2509
زاگرسچهارشنبه93/11/0814:301,450,0001,399,2509
زاگرسسه شنبه93/11/0712:151,500,0001,447,5009
زاگرسسه شنبه93/11/0713:001,500,0001,447,5004
قشم ايرسه شنبه93/11/0718:501,500,0001,447,5003
قشم ايرچهارشنبه93/11/0818:501,500,0001,455,0005
زاگرسچهارشنبه93/11/0819:001,500,0001,447,5009
آتاچهارشنبه93/11/0822:401,500,0001,447,5009
زاگرسسه شنبه93/11/0706:301,550,0001,495,7509
زاگرسچهارشنبه93/11/0806:301,550,0001,495,7509
تابانسه شنبه93/11/0706:151,700,0001,640,5009
تابانچهارشنبه93/11/0806:151,700,0001,640,5009

پرواز لحظه آخر تهران به مشهد

هواپیماییروزتاریخساعتقیمتقیمت با تخفیفظرفیت
زاگرسدوشنبه93/11/0621:301,250,0001,206,2509
تاباندوشنبه93/11/0623:451,350,0001,302,7509
زاگرسسه شنبه93/11/0709:451,400,0001,351,0009
کيش ايرسه شنبه93/11/0710:101,400,0001,351,0009
زاگرسسه شنبه93/11/0709:151,450,0001,399,2509
آتاسه شنبه93/11/0709:401,450,0001,399,2509
زاگرسسه شنبه93/11/0712:001,450,0001,399,2509
آتاسه شنبه93/11/0716:501,450,0001,399,2509
آتاسه شنبه93/11/0720:301,450,0001,399,2509
زاگرسسه شنبه93/11/0721:301,450,0001,399,2509
زاگرسسه شنبه93/11/0710:301,500,0001,462,5005
کاسپينسه شنبه93/11/0711:301,500,0001,447,5005
زاگرسسه شنبه93/11/0716:001,500,0001,447,5009
زاگرسسه شنبه93/11/0720:001,500,0001,447,5005
قشم ايرسه شنبه93/11/0711:401,550,0001,526,7503
زاگرسسه شنبه93/11/0716:001,550,0001,495,7509
زاگرسچهارشنبه93/11/0811:001,650,0001,592,2505
تابانچهارشنبه93/11/0813:301,650,0001,625,2509
قشم ايرسه شنبه93/11/0716:351,700,0001,657,5005
تابانسه شنبه93/11/0718:301,700,0001,700,0009
کاسپينسه شنبه93/11/0719:401,700,0001,691,5009
زاگرسچهارشنبه93/11/0808:551,700,0001,640,5009
زاگرسچهارشنبه93/11/0809:451,700,0001,700,0008
کاسپينچهارشنبه93/11/0811:301,700,0001,700,0009
قشم ايرچهارشنبه93/11/0811:401,700,0001,674,5005
زاگرسچهارشنبه93/11/0812:001,700,0001,657,5009
زاگرسچهارشنبه93/11/0816:001,700,0001,674,5004
زاگرسچهارشنبه93/11/0819:501,700,0001,674,5009
آتاچهارشنبه93/11/0820:301,700,0001,640,5009
زاگرسچهارشنبه93/11/0821:001,700,0001,700,0009
زاگرسچهارشنبه93/11/0821:301,700,0001,640,5009
تابانچهارشنبه93/11/0823:451,700,0001,700,0009
کيش ايرچهارشنبه93/11/0809:301,800,0001,737,0009

پرواز لحظه آخر تهران به کيش

هواپیماییروزتاریخساعتقیمتقیمت با تخفیفظرفیت
زاگرسدوشنبه93/11/0617:301,900,0001,833,5009
زاگرسسه شنبه93/11/0707:152,350,0002,350,0009
زاگرسچهارشنبه93/11/0807:152,350,0002,267,7509
کيش ايرچهارشنبه93/11/0812:452,350,0002,350,0003
کيش ايرچهارشنبه93/11/0813:502,350,0002,267,7504
زاگرسچهارشنبه93/11/0817:302,350,0002,267,7509
معراجسه شنبه93/11/0711:302,400,0002,400,0006
کيش ايرسه شنبه93/11/0712:452,400,0002,400,0005
کيش ايرسه شنبه93/11/0715:152,400,0002,400,0005
معراجچهارشنبه93/11/0811:302,400,0002,400,0007

پرواز لحظه آخر کيش به تهران

هواپیماییروزتاریخساعتقیمتقیمت با تخفیفظرفیت
زاگرسدوشنبه93/11/0620:151,700,0001,640,5009
زاگرسسه شنبه93/11/0714:151,700,0001,640,5009
زاگرسدوشنبه93/11/0614:151,750,0001,688,7509
کيش ايرچهارشنبه93/11/0813:151,850,0001,785,2503
معراجسه شنبه93/11/0714:151,900,0001,833,5008
زاگرسسه شنبه93/11/0720:151,900,0001,833,5009
معراجچهارشنبه93/11/0814:151,900,0001,833,5009
زاگرسچهارشنبه93/11/0814:151,950,0001,881,7509
زاگرسچهارشنبه93/11/0820:151,950,0001,881,7509

پرواز لحظه آخر تهران به اهواز

هواپیماییروزتاریخساعتقیمتقیمت با تخفیفظرفیت
تابانسه شنبه93/11/0709:001,250,0001,206,2509
تابانچهارشنبه93/11/0809:001,450,0001,399,2509
آتاچهارشنبه93/11/0816:351,500,0001,447,5009
تاباندوشنبه93/11/0615:301,550,0001,550,0007
زاگرسسه شنبه93/11/0711:001,550,0001,511,2503
زاگرسچهارشنبه93/11/0811:001,550,0001,495,7504
زاگرسسه شنبه93/11/0705:051,650,0001,650,0005
زاگرسچهارشنبه93/11/0805:051,700,0001,700,0003

پرواز لحظه آخر اهواز به تهران

هواپیماییروزتاریخساعتقیمتقیمت با تخفیفظرفیت
تابانسه شنبه93/11/0711:001,150,0001,109,7509
تاباندوشنبه93/11/0617:301,500,0001,447,5007
تابانچهارشنبه93/11/0811:001,500,0001,447,5009
زاگرسسه شنبه93/11/0713:001,550,0001,495,7505
زاگرسسه شنبه93/11/0707:301,650,0001,650,0005
زاگرسچهارشنبه93/11/0807:301,650,0001,650,0005

پرواز لحظه آخر تهران به شيراز

هواپیماییروزتاریخساعتقیمتقیمت با تخفیفظرفیت
کاسپيندوشنبه93/11/0606:10900,000868,5001
کاسپينچهارشنبه93/11/0806:101,400,0001,351,0009
معراجسه شنبه93/11/0706:151,651,0001,651,0003
معراجچهارشنبه93/11/0806:151,651,0001,651,0005

پرواز لحظه آخر شيراز به تهران

هواپیماییروزتاریخساعتقیمتقیمت با تخفیفظرفیت
کاسپينسه شنبه93/11/0722:301,750,0001,750,0008
کاسپينچهارشنبه93/11/0808:101,750,0001,750,0009

پرواز لحظه آخر تهران به بندرعباس

هواپیماییروزتاریخساعتقیمتقیمت با تخفیفظرفیت
معراجسه شنبه93/11/0717:302,100,0002,047,5005
معراجچهارشنبه93/11/0817:302,319,0002,319,0005

پرواز لحظه آخر بندرعباس به تهران

هواپیماییروزتاریخساعتقیمتقیمت با تخفیفظرفیت
معراجسه شنبه93/11/0720:152,100,0002,047,5005
معراجچهارشنبه93/11/0820:152,319,0002,319,0005